Regulamin

(aktualizacja dnia 20.12.2022, dopasowany do dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok)

Oświadczamy, że strona oraz sklep internetowy są dostosowane oraz zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE. Wszelkie dotychczasowe i nieaktualne zapisy regulaminu są od teraz zastąpione treścią nowych postanowień poniższych dyrektyw:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj –http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
 • Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Polska Grupa Fotowoltaika, dostępny pod adresem internetowym www.pgfotowoltaika.pl , prowadzony jest przez Piotr Schild prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACHINERY SP. Z O.O. SP. K., WALCZAKA 25, 66-431 GORZÓW WIELKOPOLSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

  NIP:  5993177774

  REGON: 362533747

  KRS: 576695

  BDO: 000106332

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polska Grupa Fotowoltaika, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5993177774, REGON 362533747
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pgfotowoltaika.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@pgfotowoltaika.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 500 213 393
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

ING BŚ 68 1050 1911 1000 0090 3071 5131

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-20h
 • Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla, Internetexpolrer, Chrome ,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, pełen adres zawierający ulicę, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości, adres email, telefon kontaktowy dla kuriera
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); (wystarczyć również wysłać zamówienie mailowo na biuro@pgfotowoltaika.pl lub telefonicznie tel. 500213393)
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatność kartą płatniczą.
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski- oraz Unii Europejskiej, Europy, etc
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 28.  W przypadku zwrotu zakupionego towaru kupujący pokrywa koszt wysyłki w obie strony. Mimo tego że wysyłka jest gratis w momencie zakupu- nie dotyczy to faktu kiedy towar jest zwracany przez kupującego w ramach tzw. zwrotu „bez podania przyczyny”. Na paragonie/ fakturze zawsze jest wyodbrębniony koszt wysyłki i wynosi on domyślnie 20zł brutto w każdą ze stron.
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu. (Jeżeli nie jest określony stan w treści ogłoszenia- oznacza to że jest to produkt nowy)
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 10. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie przy instalacji przez wykwalifikowany serwis z odpowiednimi uprawnieniami.
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje prezentowane w załączonych materiałach nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Ogólne warunki gwarancji

Przewodnim celem Polska Grupa Fotowoltaika jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu Polska Grupa Fotowoltaika. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, a okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Natomiast w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego na 24 miesiące od daty zakupu.

2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.

5. Reklamujący zobowiązuje się do oddania produktów w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy.

7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych mailowo na adres biuro@pgfotowoltaika.pl

10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana produktu przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

11. Gwarancja nie obejmuje:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, linek napędowych, uchwytów, olejów, smarów itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)
12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

16. Gwarancja na zakupione panele obowiązuje tylko na terenie Polski.

17. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

Warunki gwarancji
na panele fotowoltaiczne PGfotowoltaika.pl

1. Niniejsza gwarancja wydana jest przez PGfotowoltaika.pl (Machinery Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25) i dotyczy modułów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja na produkt wynosi 10 lat i obejmuje wyłącznie wady modułów. Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi oraz instalacją wykonaną przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

3. Gwarancja na liniowy uzysk mocy wynosi 25 lat i jest realizowana przez producenta, gdzie przedmiotem są tylko utraty uzysku mocy modułów:
– 1 rok = 97%
– Po 10 latach 90,7%
– Po 25 latach ok. 80% (roczna strata 0,73% w odniesieniu do znamionowej mocy wskazanej)

4. Parametry mocy modułów są mierzone w standardowych warunkach testowych (STC) i przy uwzględnieniu normalnych tolerancji pomiarowych.

5. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zamontowaną instalację fotowoltaiczną przez
okres obowiązywania gwarancji.

6. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że instalacji dokonała firma posiadająca autoryzację w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) i/lub posiadająca stosowne uprawnienia wymagane prawem w zakresie instalacji fotowoltaicznej.
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonane przez podmiot posiadający autoryzację Gwaranta do wykonywania i uruchamiania instalacji fotowoltaicznych lub przez inżyniera posiadającego ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Protokół odbioru winien zawierać dane tj. imię, nazwisko, podpis wraz z numerem nadanych uprawnień lub certyfikatu z datą ważności dokumentu odniesienia dla osoby uprawnionej.

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek:
– uszkodzeń mechanicznych
– niewłaściwej eksploatacji
– napraw, ulepszeń bądź zmian
– fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci energetycznej
– awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej
– siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron
– mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika lub osoby trzeciej

8. Przeglądy, konserwacje i naprawy mikroinstalacji w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy/ Inwestora/ nabywcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą kosztami Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

9. Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest wykonanie montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej także okresowych przeglądów, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zasadami określonymi w europejskich normach branżowych – IEC 62423, IEC 60755, IEC 60364-7-712, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 60255-26, IEC 60255-1, IEC61683, IEC 60364, IEC 62124, IEC 61173, IEC 60269.

10. Matowienie szkła spowodowanego działaniem pyłów, zanieczyszczeń, zalegającej np. wody nie jest objęte przedmiotem gwarancji.

11. Prawidłowa eksploatacja powinna przebiegać w taki sposób, aby zminimalizować zjawiska:
– siła wyższa (warunki atmosferyczne, działania zwierząt)
– nieprawidłowy montaż
– użytkowanie na jednostkach ruchomych, takich jak bramy, drzwi, pojazdy i statki oraz inne zastosowanie modułów niezależne od sieci energetycznych
– szkodliwy wpływu czynników zewnętrznych
– połączenia z modułami o innych parametrach
– uszkodzenia systemu, w którym zamontowany jest moduł
– brak lub niedostateczna wentylacja
– przekroczenia temperatur
– Występowania przepięć sieci
– występowanie długotrwałego zabrudzenia modułów fotowoltaicznych
12. Po wiążącym stwierdzeniu przypadku gwarancyjnego PGfotowoltaika.pl zobowiązuje się w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia na adres: Machinery S p. zo.o. Sp.k. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp do:
– dostawa zamienna (nowe lub regenerowane moduły);
– naprawa;
Gwarancja obejmuje uzasadnioną wymianę paneli na nowe, wolne od wad, takie same lub nowsze odpowiednie (o takich samych lub zbliżonych parametrach, nie gorsze). Gwarancja nie obejmuje kosztów deinstalacji i instalacji nowych paneli oraz kosztów transportów.

13. Gwarancją na produkt są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia.

14. Gwarancja obowiązuje wyłącznie tylko przy pierwszej instalacji modułów które zostały zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu modułu skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

15. Gwarancja nie obejmuje w przypadku:
– błędna instalacja modułów
– montażu z innymi produktami
– uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych (piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad i innych na które nie mamy wpływu;

16. W żadnym przypadku PGfotowoltaika/ Machinery Sp. Z o.o. Sp.k. nie odpowiada za szkody pośrednie lub utracone zyski.

17. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

18. PGfotowoltaika/ Machinery Sp. Z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie, danych technicznych lub instrukcji montażu i użytkowania bez uprzedniego powiadomienia.

19. Kolor, odcień i wygląd poszczególnych komórek paneli może się różnić wyglądem. Nie jest to wada i nie ma wpływu na wartości produktu ani jego prawidłowe funkcjonowanie.

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

21. Informujemy, że wytrzymałość na wiatr paneli i konstrukcji wynosi do 70km/h. Po każdym wystąpieniu
niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych niezbędna jest kontrola
instalatora przed ponownym użytkowaniu instalacji.

Warunkiem kontynuacji gwarancji jest dokonywanie płatnego przeglądu instalacji fotowoltaicznej min. 1 raz w roku przez upoważnioną i przeszkolona przez sprzedawcę firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Przeglądu bezwzględnego, natychmiastowego należy również dokonać w sytuacji kiedy wystąpiła tzw. siła wyższa lub niesprzyjające zjawiska atmosferyczne (wiatr, wichura, burza, piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad, zalegający śnieg …)

Gwarancja na inwertery Sofar4K~12KTL-Xa

Inwerter, osprzęt

 

Firma Machinery Sp. z o.o. Sp.k. oferuje gwarancję na inwertery Sofar4K~12KTL-X na okres 5-ciu lat od momentu ich instalacji. 

Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd dołoży wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.

Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest zadbanie o wykonanie corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej

Przegląd serwisowy należy zlecić do autoryzowanego serwisu.

 

Możliwe jest wydłużenie okresu gwarancyjnego do 10 lat (tzw. gwarancja rozszerzona). Zakup gwarancji rozszerzonej możliwy jest jedynie w momencie zakupu urządzenia.

Dodatkowa opłata za gwarancję rozszerzoną wynosi 600 zł brutto.

W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu z datą, numer seryjny urządzenia objętego gwarancją oraz ewentualnie poświadczenie płatności za przedłużenie gwarancji.

 

Uwaga!

 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać.

·       Używanie inwertera Sofar4K~12KTL-X do celów innych niż przeznaczone

·       Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji

·       Błędnej operacji

·       Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze

·       Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze

·       Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. Siły wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)

·       Brak corocznego przeglądu serwisowego wykonanego przez autoryzowany serwis.

 

1. Niniejsza gwarancja firmy Machinery Sp z o.o. Sp. k. dotyczy inwerterów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Machinery Sp. z o.o. Sp. k. gwarantuje sprawne działanie sprzętu pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

3 Serwis gwarancyjny obejmuje zdalne wsparcie techniczne realizowane przez firmę Machinery Sp. z o.o. Sp. k. pod numerami telefonów podanymi na stronie www.pgfotowoltaika.pl i serwisowanie sprzętu po przesłaniu go do siedziby Machinery Sp. z o.o. Sp. k. na adres ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Klient zwróci wadliwy Produkt Objęty Gwarancją w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu usuniętym z Produktu Zamiennego (w przeciwnym razie w bezpiecznym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

5. Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. W razie awarii i zdiagnozowaniu wady falownika serwis dokonuje naprawy – w przypadku wady fabrycznej/materiałowej nie będącej skutkiem czynników stanowiących wyłączenie z gwarancji naprawa dokonywana jest na wyłączny koszt sprzedawcy, w przeciwnym wypadku koszt naprawy i transportu ponosi Zgłaszający.

6. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.

7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

8. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

9. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:

a) dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;

b) uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;

c) montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;

d) brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;

e) specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie.

f) modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;

g) nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;

h) nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą Machinery Sp z o.o. Sp. k.. nie ma żadnego wpływu.

i) jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;

j) w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;

k) uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.

l) Uszkodzenia lub zniszczenia, w tym nieczytelność tabliczki znamionowej urządzenia czyniące niemożliwym zidentyfikowanie falownika (SN), określenia jego parametrów, wersji oprogramowania, właściwości, itp.

10. Machinery Sp z o.o. Sp. k nie odpowiada w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.

11. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

12. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

13. W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt ma zastosowanie tylko wtedy, gdy instalacja i jakiekolwiek usunięcie i ponowna instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami dla instalacji i wytycznymi dla użytkownika dostarczonymi wraz z Produktami Objętymi Gwarancją („Dokumentacja”). 

W związku ze stale rozwijającą się technologią informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i innych danych w instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów w związku z nie zastosowaniem się do aktualnej instrukcji. Aktualne instrukcje udostępniane są tylko przez naszą firmę. Aby otrzymać żądany dokument należy przesłać email na adres: biuro@pgfotowoltaika.pl, podając w treści informacje dotyczące zakupu tj. numer zamówienia / datę zakupu / nazwę produktu wraz z numerem seryjnym.

Warunkiem kontynuacji gwarancji jest dokonywanie płatnego przeglądu instalacji fotowoltaicznej min. 1 raz w roku przez upoważnioną i przeszkolona przez sprzedawcę firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Przeglądu bezwzględnego, natychmiastowego należy również dokonać w sytuacji kiedy wystąpiła tzw. siła wyższa lub niesprzyjające zjawiska atmosferyczne (wiatr, wichura, burza, piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad, zalegający śnieg …)

Gwarancja na inwertery Growatt

Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest zadbanie o wykonanie corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej

I. Okres podlegający gwarancji

Dla zakupionych inwerterów otrzymują Państwo standardową dziesięcioletnią gwarancję dla modeli sieciowych od 1 kW do 20 kW od momentu zakupu inwertera. W razie wymiany inwertera okres gwarancyjny nie jest ponownie naliczany od momentu wydania modelu reklamacyjnego.
II. Warunki gwarancji
1. Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, dołożymy wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.
2. W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać.
· Używanie inwertera Growatt do celów innych niż przeznaczone
· Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji
· Błędnej operacji
· Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze
· Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze
· Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. Siły
wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)
· Brak corocznego przeglądu serwisowego wykonanego przez autoryzowany serwis.
3. Niniejsza gwarancja dotyczy inwerterów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
5. Serwis gwarancyjny obejmuje zdalne wsparcie techniczne realizowane przez firmę Machinery Sp. z o.o. Sp. k. pod numerami telefonów podanymi na stronie www.pgfotowoltaika.pl i serwisowanie sprzętu po przesłaniu go do siedziby Machinery Sp. z o.o. Sp. k. na adres ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Klient zwróci wadliwy Produkt Objęty Gwarancją w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu usuniętym z Produktu Zamiennego (w przeciwnym razie w bezpiecznym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie).
6. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.
7. Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. W razie awarii i zdiagnozowaniu wady falownika serwis dokonuje naprawy – w przypadku wady fabrycznej/materiałowej nie będącej skutkiem czynników stanowiących wyłączenie z gwarancji naprawa dokonywana jest na wyłączny koszt sprzedawcy, w przeciwnym wypadku koszt naprawy i transportu ponosi Zgłaszający.
8. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.
9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.
10. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.
11. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:

a) dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;
b) uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;
c) montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;
d) brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;
e) specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie.
f) modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;
g) nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;
h) nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą. nie mamy żadnego wpływu.
i) jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;
j) w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;

k) uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.
l) Uszkodzenia lub zniszczenia, w tym nieczytelność tabliczki znamionowej urządzenia czyniące niemożliwym zidentyfikowanie falownika (SN), określenia jego parametrów, wersji oprogramowania, właściwości, itp.
12. Nie odpowiadamy w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.
13. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
14. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.
15. W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.
16. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt ma zastosowanie tylko wtedy, gdy instalacja i jakiekolwiek usunięcie i ponowna instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami dla instalacji i wytycznymi dla użytkownika dostarczonymi wraz z Produktami Objętymi Gwarancją („Dokumentacja”).
17. Jeśli po weryfikacji serwisowej urządzenia uznamy iż zgłoszenie było nieuzasadnione, to zostanie przez nas naliczona opłata w wysokości: 1000 zł netto
W związku ze stale rozwijającą się technologią informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i innych danych w instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów w związku z nie zastosowaniem się do aktualnej instrukcji. Aktualne instrukcje udostępniane są tylko przez naszą firmę. Aby otrzymać żądany dokument należy przesłać email na adres: biuro@pgfotowoltaika.pl, podając w treści informacje dotyczące zakupu tj. numer zamówienia / datę zakupu / nazwę produktu wraz z numerem seryjnym.

Warunkiem kontynuacji gwarancji jest dokonywanie płatnego przeglądu instalacji fotowoltaicznej min. 1 raz w roku przez upoważnioną i przeszkolona przez sprzedawcę firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Przeglądu bezwzględnego, natychmiastowego należy również dokonać w sytuacji kiedy wystąpiła tzw. siła wyższa lub niesprzyjające zjawiska atmosferyczne (wiatr, wichura, burza, piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad, zalegający śnieg …)

Dziękujemy za zakup.

Gwarancja na inwertery Growatt (Oficjalna dystrybucja)

Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest zadbanie o wykonanie corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej

GROWATT – Gwarancja oraz procedura wymiany produktu

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DLA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Warunki gwarancji na folowniki PGFotowoltaika

 1. Okres podlegający gwarancji

Dla zakupionych inwerterów otrzymują Państwo standardową 2 letnią gwarancję dla modeli MPPT1KW40A, MPPT5.5KW110A, PWM3KW50A, PWM3KW50A, OG5500. W razie wymiany inwertera okres gwarancyjny nie jest ponownie naliczany od momentu wydania modelu reklamacyjnego.

 1. Warunki gwarancji
 2. Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, dołożymy wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.
 3. Instalacji, montażu i podłączenia falownika musi dokonać wykfalifikowana osoba posiadająca uprawnienia SEP typu E. Po podłączeniu falownika, na karcie gwarancyjnej muszą znaleźć się dane instalatora (Numer świadectwa, Imię i nazwisko, podpis, pieczątka, Data uruchomienia falownika). Instalacja falownika przeprowadzona przez osobę bez wyżej wymienionych uprawnień skutkuje wyłączeniem produktu z gwarancji.
 4. W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać:

·       Używanie inwertera do celów innych niż przeznaczone

·       Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji

·       Błędnej obsługi

·       Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze

·       Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze

·       Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. Siły  

        wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)

 • Niniejsza gwarancja dotyczy inwerterów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 • Serwis gwarancyjny obejmuje zdalne wsparcie techniczne realizowane przez firmę Machinery Sp. z o.o. Sp. k. pod numerami telefonów podanymi na stronie www.pgfotowoltaika.pl i serwisowanie sprzętu po przesłaniu go do siedziby Machinery Sp. z o.o. Sp. k. na adres ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Klient zwróci wadliwy Produkt Objęty Gwarancją w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu usuniętym z Produktu Zamiennego (w przeciwnym razie w bezpiecznym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie).
 • Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.
 • Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. W razie awarii i zdiagnozowaniu wady falownika serwis dokonuje naprawy – w przypadku wady fabrycznej/materiałowej nie będącej skutkiem czynników stanowiących wyłączenie z gwarancji naprawa dokonywana jest na wyłączny koszt sprzedawcy, w przeciwnym wypadku koszt naprawy i transportu ponosi Zgłaszający.
 • Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.
 • Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.
 • Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:
 • dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;
 • montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;
 • brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;
 • specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie.
 • modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;
 • nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;
 • nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą. nie mamy żadnego wpływu.
 • jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;
 • w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;
 • uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.
 • Uszkodzenia lub zniszczenia, w tym nieczytelność tabliczki znamionowej urządzenia czyniące niemożliwym zidentyfikowanie falownika (SN), określenia jego parametrów, wersji oprogramowania, właściwości, itp.
 • Nie odpowiadamy w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.
 • Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.
 • W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.
 • Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt ma zastosowanie tylko wtedy, gdy instalacja i jakiekolwiek usunięcie i ponowna instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami dla instalacji i wytycznymi dla użytkownika dostarczonymi wraz z Produktami Objętymi Gwarancją i przez osobę posiadającą uprawnienia SEP typu E.
 • Jeśli po weryfikacji serwisowej urządzenia uznamy iż zgłoszenie było nieuzasadnione, to zostanie przez nas naliczona opłata w wysokości: 1000 zł netto

W związku ze stale rozwijającą się technologią informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i innych danych w instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów w związku z nie zastosowaniem się do aktualnej instrukcji. Aktualne instrukcje udostępniane są tylko przez naszą firmę. Aby otrzymać żądany dokument należy przesłać email na adres: biuro@pgfotowoltaika.pl, podając w treści informacje dotyczące zakupu tj. numer zamówienia / datę zakupu / nazwę produktu wraz z numerem seryjnym.